Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες(policenet.gr)

Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ζητήσει να συνδέσει σύστημα συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, με αίτησή του που θα καταθέσει μαζί με φάκελο δικαιολογητικών που απαιτούνται και αφού αξιολογηθεί αυτή σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, θα εκδοθεί άδεια.
Η σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου Ν.2622/1998 (ΦΕΚ-Α 138/25-6-1998) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, με το άρθρο 18 του Ν.3103/2003 και με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63).
Τα κριτήρια, δικαιολογητικά και διαδικασία έγκρισης σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση αριθ. 8518/9/1-ιβ/1999 (ΦΕΚ Β-417/19.04.1999) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ΄αριθμ.8518/9/1-λ΄ από 2/10/2000 Απόφαση του. (ΦΕΚ.Β΄1225/6-10-2000).
Άδεια από την αστυνομική Αρχή
Για τη σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες απαιτείται έγκριση (άδεια) της αρμόδιας προς τούτο αστυνομικής αρχής, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Την άδεια αυτή χορηγεί ο Δ/ντής της οικείας Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και ο Αστυνομικός Δ/ντής του Νομού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγκρινόμενη σύνδεση πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερομένων και διαρκεί επί ένα (1) έτος.
Για τη συνέχιση της σύνδεσης απαιτείται, κατ' έτος, έγκριση η οποία χορηγείται μετά από επανεξέταση του συνόλου των υφισταμένων συνδέσεων και των τυχόν νέων αιτήσεων σύνδεσης, σε συνδυασμό προς τις δυνατότητες και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κόστος σύνδεσης συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες
Για την εξέταση της αίτησης σύνδεσης ή συνέχισης αυτής, καταβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ για κάθε σύνδεση. Αν εγκριθεί η σύνδεση ή η συνέχισή της, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%.
Τα ως άνω τέλη και το ποσό προσαύξησης εισπράττονται µε τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) µέσω Δ.Ο.Υ..
Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τέλη κάθε είδους Οργανισμών ή άλλων πλην Δημοσίου φορέων του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης και τη σύνδεση των συστημάτων συναγερμού του παρόντος.

Κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης σύνδεσης
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες ή συνέχισης αυτής, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Ο σκοπός χρήσης και το είδος των ασκουμένων δραστηριότητων στον υπό σύνδεση χώρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του.
β. Η δυνατότητα φρούρησης του χώρου με ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας.
γ. Τυχόν εκδήλωση προηγούμενων εγκληματικών ενεργειών στρεφομένων κατά του υπό σύνδεση χώρου.
δ. Οι δυνατότητες των Αστυνομικών Υπηρεσιών υποδοχής των συνδέσεων σε συνδυασμό με τις λοιπές ανάγκες τους (όπως επάρκεια χώρου, διαθέσιμο προσωπικό και μέσα).
ε. Η θέση του υπό σύνδεση χώρου, καθώς και η απόστασή του από την πλησιέστερη αστυνομική Αρχή.
στ. Η δημιουργία προβλημάτων κατά το διάστημα τυχόν προηγούμενης σύνδεσης.


Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
1. Για τη χορήγηση έγκρισης (άδειας) σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου βρίσκεται ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, προκειμένου δε Περί εταιρείας, η επωνυμία αυτής και τα στοιχεία του εκπροσώπου της, το είδος της ασκουμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η διεύθυνση και ο ακριβής προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το είδος της ασκουμένης στον υπό σύνδεση χώρο δραστηριότητας.
β. Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης.
γ. Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
δ. Βεβαίωση του ΟΤΕ για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμών, η σύνδεση των οποίων με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται με την εγκατάσταση του συστήματος λήψης (δέκτης - τροφοδοτικό - κεραία) σε κατάλληλο χώρο αυτών.
ε. Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ’ αυτόν.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή - συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους.
ζ. Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.2622/1998 (Α-138) ύψους σαράντα (40) ευρώ για κάθε σύνδεση (Προσοχή έχει τροποποιηθεί πρόσφατα με το Ν.4058/2012).
η. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
θ. Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής της οικείας Δ.Ο.Υ.
2. Για τη συνέχιση σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του εδαφίου α΄της προηγούμενης παραγράφου.
β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής,
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν μεταβληθεί σι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύνδεσης.
δ. Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.2622/1998 (Προσοχή έχει τροποποιηθεί πρόσφατα με το Ν.4058/2012).
3. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων εγκρίθηκε η σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, υποβάλλονται εξαρχής όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1 του παρόντος δικαιολογητικά, εκτός εάν η μεταβολή αναφέρεται μόνο στην αλλαγή του προσώπου του υπεύθυνου χειριστή - συντηρητή του συστήματος.
4. Για κάθε σύνδεση συστήματος συναγερμού με Αστυνομική Υπηρεσία ή συνέχιση αυτής υποβάλλεται αίτηση χωριστά, η οποία εξετάζεται αυτοτελώς.

Διαδικασία έκδοσης αδείας.
1. Το Τμήματα ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν, τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής όπου βρίσκεται ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού που δέχονται τα δικαιολογητικά, μετά τον έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους, τα υποβάλλουν με αιτιολογημένη πρόταση στην οικεία Δ/νση Άμεσης Δράσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού.
2. Για την έγκριση της σύνδεσης ή της συνέχισης αυτής, αποφαίνεται ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης ή Αστυνομικός Διευθυντής Νομού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της επομένης παραγράφου. Η απόφαση εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραμένει στο αρχείο της εκδούσας αρχής, ένα επιδίδεται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο και τα λοιπά κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την Υπηρεσία υποδοχής του συστήματος συναγερμού.
3. Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων σύνδεσης ή συνέχισης αυτής γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Διευθυντή Νομού και αποτελείται, στις μεν Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης από έναν εκ των Υποδιευθυντών αυτών ως πρόεδρο και έναν ανώτερο Αξιωματικό των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ασφαλείας, ως μέλη, στις δε Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών από έναν εκ των Υποδιευθυντών αυτών ως πρόεδρο, τον Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Τμήματος Ασφαλείας και έναν κατώτερο Αξιωματικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ως μέλη. Προς εξυπηρέτηση του έργου της ως άνω Επιτροπής ορίζεται ως γραμματέας αυτής κατώτερος Αξιωματικός της οικείας Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης ή του Επιτελείου της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού, κατά περίπτωση.
4. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει το αργότερο μέσα στον επόμενο από την υποβολή της αίτησης μήνα και γνωματεύει επ’ αυτών με βάση τα κριτήρια και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης.

Προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης αίτησης.
Κατά της απόφασης του Αστυνομικού Διευθυντή που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση έγκρισης (άδειας) σύνδεσης ή συνέχισης αυτής, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου περί αποφάσεως Διευθυντή Διευθύνσεως Άμεσης Δράσης ή Αστυνομικού Διευθυντή Νομού, αντίστοιχα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίησή της. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στην Αστυνομική αρχή που εξέδωσε την απόφαση, η οποία την υποβάλλει δια του ταχύτερου μέσου στο κατά τα ανωτέρω αρμόδιο όργανο, το οποίο και αποφαίνεται οριστικά.

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από :
Τον Νόμο 2622/1998 (ΦΕΚ-Α 138/25-6-1998) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα , με ενημερωμένες τις τροποποιήσεις του , που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ.

Και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 8518/9/1-ιβ/1999 (ΦΕΚ Β-417/19.04.1999) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα , που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ.
 http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/nomiki-enhmerosi/11042012-4495.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου